Konkurs zakończony – Projekt „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Lublin, dnia 30/07/2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

pobierz plik>>

Lublin, dnia 19/07/2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19/07/2019

pobierz wersje do druku

  1. ZAMAWIAJĄCY

  JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  REGON: 430817969 , NIP: 9461914180

  Ul. Smoluchowskiego 1,

  20-474 Lublin

  tel. (81) 462 41 50

  e-mail: info@js.com.pl

  https://js.com.pl/

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przez co najmniej dwuosobowy zespół audytowy w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

  1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

  Projekt „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” będzie realizowany w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

  1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. audyt wzorniczy tj.– analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

  1. strategia wzornicza tj. raport opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

  a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

  b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

  c) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta,

  d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,

  e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

  f) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,

  g) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia;

  1. Kod CPV usługi: 79212000-3 Usługi audytu

  2. Branża Zamawiającego: odzieżowa, bieliźniarska

  3. Audyt będzie realizowany przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów wskazanych przez Wykonawcę.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

  5. Obszar realizacji: ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin,

  6. Termin realizacji

  Przeprowadzenie strategii wzorniczej musi się rozpocząć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy licząc do dnia rozpoczęcia projektu. Za wykonanie zadania strony uznają podpisane przez zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji bez uwag co oznacza, że w terminie określonym w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest dokonać również wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i uwzględnić czas konieczny do naniesienia poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego. Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 01/12/2019 roku. Termin ten może ulec zmianie – adekwatnie do okresu realizacji projektu i umowy o dofinansowanie, w ramach której będzie świadczona przedmiotowa usługa.

  1. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego.

  2. Umowa warunkowa na realizację audytu wzorniczego będzie w szczególności uwzględniać:

  1. Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;

  2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej;

  3. Informację o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań;

  4. Informacje o osobach wyznaczonych ze strony wnioskodawcy do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej;

  5. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;

  6. Kwestie przeniesienia na wnioskodawcę autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;

  7. Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

  8. Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

  9. Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z wnioskodawcą;

  10. Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;

  11. Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko;

  12. Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

  1. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od otrzymania informacji od PARP przyznaniu dotacji do realizacji projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

  2. Wykonawca musi zadeklarować udział w Panelu ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

  1. KRYTERIA FORMALNE
  1. Wykonawca z chwilą złożenia oferty powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Doświadczenie to polega na przeprowadzeniu przez Wykonawcę co najmniej 3 projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

  W celu potwierdzenia spełnienia w.w warunku, wykonawca jest zobowiązany dołączyć wypełniony załącznik nr 3 oraz 5 do zapytania ofertowego, oraz referencje odbiorców usług lub inne dokumenty, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu w.w. warunków.

  1. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

  Wymagane jest aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

  W celu potwierdzenia spełnienia w.w warunku, wykonawca jest zobowiązany dołączyć wypełniony załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, oraz dołączyć referencje lub inne dokumenty odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu w.w. warunków przez wskazanych ekspertów.

  1. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  1. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

  1. W celu spełnienia w.w. warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

  1. KRYTERIA WYBORU

  1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.

  2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: CENA oraz CZAS REALIZACJI USŁUGI:

  CENA – waga: 60%;

  CZAS REALIZACJI USŁUGI – waga 40%.

  Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena i czas realizacji usługi wynosi 100.

  1. Cena oferty (C) – waga 60%

  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

  Cena oferty najtańszej

  C = ——————————————- x 60 pkt.

  cena oferty badanej

  1. Czas realizacji usługi (R) – waga 40 % (liczony od dnia podpisania umowy do dnia przekazania egzemplarzy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu)

  Oferta, która będzie miała najkrótszy termin realizacji otrzyma 40 punktów, w każdym innym przypadku liczba punktów zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem

  Najkrótszy termin w przeliczeniu na dni kalendarzowe

  R = —————————————————————————– x 40 pkt.

  Termin oferowany przeliczony na dni kalendarzowe

  Liczba przyznanych w tej kategorii punktów nie może być niższa niż 0 (zero). Zaokrąglenia stosowane będą zgodnie z zasadą matematyczną do pełnych procentów (jedności).

  Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w kryterium cena – (C) i realizacja usługi (R) czyli:

  W= C + R

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

  1. OFERTA

  1. Wymagania podstawowe:

  1. oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).

  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

  1. Cena:

  1. oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.

  2. cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

  3. Wykonawca poda wartość oferty w polskich złotych.

  1. Forma oferty

  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.

  1. Termin ważności oferty: Oferta musi być ważna minimum 6 miesięcy.

  2. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty:

  1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

  2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Stanisław Marek Trybuchowicz– Wiceprezes Zarządu – email: marek.trybuchowicz@js.com.pl

  3. pytania muszą być wysłane na adres e-mail: marek.trybuchowicz@js.com.pl

  1. Kompletna oferta musi zawierać:

  1. FORMULARZ OFERTY – (Załącznik nr 1).

  2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH – (Załącznik nr 2).

  3. LISTA ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) – (Załącznik nr 3).

  4. LISTA ZREALIZOWANYCH PRZEZ EKSPERTA STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) – (Załącznik nr 4).

  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5)

  6. Dokumentacja potwierdzająca wymagane doświadczenie w formie referencji lub innych dokumentów odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

  7. Wykaz planowanych zadań w ramach audytu wzorniczego oraz opis metodologii audytu wzorniczego proponowanego przez Wykonawcę (Załącznik nr 6)

  1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

  1. Termin złożenia oferty upływa do końca dnia 26/07/2019 r.

  2. Oferta należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@js.com.pl

  3. Oferty można złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@js.com.pl

  4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.

  2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

  3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

  4. Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

  1. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego https://js.com.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalu Baza Konkurencyjności.

  Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 3. Załącznik nr 3 – LISTA ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG).

 4. Załącznik nr 4 – LISTA ZREALIZOWANYCH PRZEZ EKSPERTA STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG).

 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu.

 6. Załącznik nr 6 – Wykaz planowanych zadań w ramach audytu wzorniczego oraz opis metodologii audytu wzorniczego proponowanego przez Wykonawcę.

Najnowsze wydarzenia

18.10.2019 – POKAZ kolekcji OBSESSIVE, JULIMEX, KEY, SELF oraz MEDIOLANO
TARGI w JS – 17 i 18 października 2019 r.
Dni wolne i zmiany godzinowe, październik-listopad 2019
IX Salon Bielizny z marką MEDIOLANO – 5 i 6 października 2019 r.
Opłata recyklingowa – nowe prawo od 09.2019

Kalendarz

Listopad 2019
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930